Titlar
 Titlar
 Köp en bok!
 
 
 
 Planerade titlar

Planerade titlar och böcker under produktion
 
 
Följ Oss

Vi finns nu på Twitter och Facebook, följ gärna oss och
ta del av våra nyheter där.
 
 Facebook  Twitter
   
   Titlar  
   
  Köp en bok!


Pris: kr

Ett CV är ett säljbrev som ska ta dig till intervju. PLANKA CV innehåller verkliga cv:n som lett till jobb. Såväl studenter som erfarna hittar bra formuleringar till sitt cv. Cv:na bygger på författarens 20-åriga verksamhet som karriärrådgivare och cv-formulerare. Planka CV hjälper dig att lägga upp ett säljande cv på Linkedin, inventera dina styrkor och även hitta jobben som ej annonseras ut.

Få svenskar kan skriva Cv. Och de flesta använder helt fel metod när de ska byta jobb. Istället för att ta saken i egna händer och själv kontakta utvalda arbetsgivare väntar de snällt på att en arbetsgivare ska utlysa en ledig tjänst. Då är chansen bara 8 procent, att arbetsgivaren hittar just dig! Ansökan är dessutom ofta inte tillräckligt säljande, alldeles för lång och matchar för dåligt.
De flesta känner inte till att 70 procent av alla jobb tillhör den dolda arbetsmarknaden – och aldrig någonsin annonseras ut. De flesta vet inte heller att arbetsmarknaden rör sig konstant och att hela 1,7 miljoner svenskar fick ett nytt jobb i fjol. De flesta vet inte att chansen att få ett jobb är 80 procent om du direktkontaktar på rätt sätt och uppåt 90 procent om du lär dig framhäva dina kunskaper och din personlighet i ett cv på rätt sätt.


Pris: 200 kr

Unga svenska innovativa företag håller teknisk världsklass. Men hur ska världen få veta? Att nå ut globalt är mycket dyrt och många entreprenörer väljer därför att sälja sina företag till utlandet. Men med en modernare innovationspolitik hade de kanske kunnat stanna kvar och utvecklas här.
Den här rapporten bygger på intervjuer med 13 företag från Affärsvärldens och Ny Tekniks lista över de mest innovativa företagen i Sverige – 33-listan. Resultaten av den kvalitativa intervjustudien visar att de innovativa företagen idag "tvingas" ägna en mycket stor del av sin tid åt kapitaljakt. Tid som istället kunnat användas till försäljning. Resultaten visar också att behovet av en referenskund är mycket stort och det diskuteras om staten skulle kunna spela en delvis annan roll.
En av slutsatserna av intervjuerna är att svensk innovationspolitik måste förändras och förnyas. Innovationspolitiken är inte tillräckligt modern och anpassad för att underlätta framväxten av en ny innovativ teknikindustri. Därmed riskerar vi missa chansen att de unga företagen utvecklas till livskraftiga bolag som ger sysselsättning och exportinkomster här. I rapporten diskuteras och framförs flera förslag på en modernare innovationspolitik.
Monica Renstig är ekonom och författare och har skrivit rapporten på uppdrag av Teknikföretagen.Pris: 200 kr

Det finns för få hyresrätter i Sverige och de som byggs blir för dyra för att ungdomar eller vanliga inkomsttagare ska råd med dem. Det behövs därför åtgärder som ser till att det såväl byggs mer – men också att hyran blir lägre. Den här boken har kommit till stånd genom att en av Sveriges största byggentreprenörer har engagerat sig. Vad skulle kunna göras utifrån en byggares horisont för att sänka produktionskostnaderna i alla led - och vilka förändringar krävs av staten, kommunerna och regionerna?
Boken är en utredning skriven av fyra olika författare och unik då den prissätter delkostnaderna i en byggprocess och beräknar vilka effekter olika kostnadssänkande besparingar skulle kunna få och hur mycket som byggandet av hyresrätter skulle öka och vilka effekter det skulle ge statsfinansiellt och samhällsekonomiskt. I boken görs beräkningar som visar att: Produktionskostnaderna skulle kunna sänkas med 19 % , hyran med 12 %, vilket skulle ge 20 000 nya hyresrätter om året. Detta skulle i sin tur generera en BNP-ökning med 1 % och ge ett positivt bidrag till statskassan på 10 miljarder om året.
Boken vänder sig till alla politiker och tjänstemän som ansvarar för eller engagerar sig i byggandet av bostäder och till en samhällsintresserad allmänhet. Författare är byggentreprenören Gunnar Ivarson, civilingenjör Rolf Jonsson, ekon dr Gunnar Du Rietz och utredaren och förre ledarskribenten Nils-Eric Sandberg


Pris 200 kr

Tecknen är många att kvaliteten har sjunkit inom grundutbildningen på svenska universitet och högskolor. I denna nya bok finns receptet för hur man kan råda bot på bland annat det sammelsurium som råder vid betygssättning. I boken Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen föreslås en rad reformer. Kungstanken är att universitetslärarna ska ha ansvar för resultatet, vilket de inte har i dag. Målet ska vara att utbildningens kvalitet förbättras genom att lärarna ställer ordentliga krav och att studenterna ökar sina ansträngningar. Universitetslärarna bör dock inte få helt fria händer att styra och ställa, skriver författarna. "Den frihet professionen får är friheten att själv bestämma hur bättre resultat ska åstadkommas. Men resultaten måste följas upp." Författarna vill införa ett enhetligt betygssystem, förslagsvis Bolognasystemet. De föreslår även att universitetslärare vid olika lärosäten betygsätter varandras studenter (som i Norge och Danmark. En nödvändig bok för alla som engagerar sig för en högre utbildningskvalitet. De sex författarna är Anders Björnsson, publicist och historiker, Patrik Engellau, styrelseordförande DNV, Inger Enkvist, professor, Magnus Henrekson professor och vd IFN, Jonas Nycander, professor och Gösta Walin professor emeritus


Pris 279 kr

Många fler städer kan göras mer attraktiva. Västerås och Hammarby Sjöstad i Stockholm är några goda exempel där städernas naturliga läge nära vatten utnyttjats till bostäder och där värdet av detta inkluderats i den samhällsekonomiska kalkylen. Om fler kommuner använde sig av cost-benefit- analyser som underlag vid beslut om stadsbyggande, infrastruktur och stadsmiljö, skulle göra det mycket lättare att välja vilka investeringar och reformer som bör göras. Lokala fastighetsskatter skulle exempelvis kunna införas, eventuellt istället för den statliga fastighetsavgiften, för att finansiera olika infrastrukturprojekt som främst gynnar den lokala befolkningen.
I boken analyseras den statliga bostadspolitiken, som har en avgörande betydelse för att få till stånd attraktiva städer, liksom skola och högre utbildning. Nytänkande reformförslag presenteras i denna mycket intressanta och lättlästa bok.
Författarna, Roland Andersson, Svante Mandell och Mats Wilhelmsson är alla nationalekonomer med inriktning på samhällsbyggnad och knutna till KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Boken vänder sig till kommunala och regionala politiker, till tjänstemän inom stadsbyggnad och arkitektur samt till en allmänhet som är intresserad av att få bo och leva i mer attraktiva städer

Pris 100 kr inkl moms  

 

De stora partierna ägnar sig åt det som beskrivits som ”trianguleringens tragedi” – en mittcentrering med kortsiktig väljarmaximering istället för framtidsinriktade reformer. Det är en farlig väg som kan leda till stagnation. Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, menar att det går att gjuta nytt liv i reformagendan. Han sätter i denna skrift sitt finger på några av Sveriges mest brännande politiska problemområden och föreslår spännande innovativa lösningar.

 

Läs debattartikeln om boken i Dagens Industri den 23 december här.


Pris: 175 kr

Den svenska skolan har stora problem med fallande kunskapsresultat - och många hoppas att lärarna ska vända trenden. Det är dock

svårt när lärarkåren så länge har misshandlats och nedvärderats, Såväl vänstern som högern har i decennier underminerat lärares yrkesstolthet

och självständighet. När lärare inte tillåts vara fria styrs skolan efter kontroversiella näringslivsprinciper,

som i utbildningssystemet resulterat i mäthysteri och överdrivna dokumentationskrav. Författaren Johan Wennström har med läsaren på en spännande resa från 1960-talet, över 70-tal och 80-tal och fram till dagens skola. Han visar på detaljnivå hur olika politiska och idémässiga tankeriktningar fått avgörande inflytande över lärarna och i hög utsträckning bär skulden för

skolans haveri. I Lärare utan frihet visar han på ett övertygande sätt hur dessa tankeriktningar format

dagens skola - och ansvarar för resultaten.

Johan Wennström är samhällsvetare och författare och påbörjar en forskarutbildning i statsvetenskap hösten 2014.


Pris 249 kr inkl moms


För tio år sedan kom den förra "Den sjuka vården" och förändrade hela den svenska sjukvårdsdebatten med sitt fokus på hur få patienter läkare träffade per dag jämfört med andra länder. Vad har hänt sedan dess med produktivitet och resursanvändning? Finns skillnader mellan landsting? Finns samband mellan produktivitet och kvalitet? Hur många fel begås? Hur kan sjukvården bli mer modern och patientorienterad för att möta den väntade IT-baserade patientrevolutionen?

Stefan Fölster och Monica Renstig är ekonomer och skrev även den förra boken. Nu skriver de tillsammans med Stefan Ohlsson och Lars Wiigh från IBM


Pris: 195 kr

Håkan Eriksson skriver om hur 32 av välfärdens entreprenörer utvecklar verksamheter. Allt insatt i entreprenörsforskaren Schumpeters teoretiska ramverk. Boken är ett utmärkt verktyg för alla som i sin dagliga gärning behöver veta mer om varför det är viktigt med privata entreprenörer – även inom välfärden.


Pris 100 kr


Av Stefan Fölster och Fredrik Erixon

Sverige blev medlem i EU för nästan 20 år sedan. Det är därför ett lämpligt tillfälle att inventera konsekvenserna, och dra lärdomar för hur Sverige bör förhålla sig till EU:s fortsatta utveckling. I en ny bok bok jämför Reforminstitutet och tankesmedjan ECIPE vad medlemskapet har inneburit jämfört med de offentliga konsekvensanalyser som gjordes och de uppfattningar som Ja- och Nej-sidorna framförde inför folkomröstningen 1994.

 
Pris 200
kr

Ett ramverk för innovationspolitiken
Tre av Sveriges främsta nationalekonomer: Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund och Magnus Henrekson skriver om hur Sverige som helhet kan göras mer entreprenöriellt genom ett innovationspolitiskt ramverk.

Utgivning augusti 2012


Pris 225 kr

Den oförlösta
forskningen

15 framstående röster om utmaningarna för en livsviktig bransch, bland andra Nobelpristagaren Arvid Carlsson och den framstående forskaren Mathias Uhlén.

Utgivning maj 2011


Pris 200 kr

Forskning

- till vilken nytta?

En intervjubok om hur
forskning blir till innovationer
och samhällsnytta.

Utgivning augusti 2012
Pris 225 kr

Välfärd att hyra
Tretton debattinlägg om bostadsbrist och välfärd.Författare: Åsa Moberg, Magnus Henrekson, Anders Lago, Amelia Adamo, Per Borg, Jens Magnusson et al .

Utgivning augusti 2011


Pris 200 kr

Vad tycker företagarna om företagsklimatet?

En kvalitativ intervjustudie
om företagande i Stockholms
läns landsting

Utgivning april 2012


Pris130 kr

Sverige vs Kanada
Hur kommer Sverige ut vid en jämförelse med Kanada när det gäller skatter, integration, jämställdhet och företagande.

Utgivning: februari 2011


Pris 225 kr

Kuwaharas dass
Samhällsinnovationer som
förändrat världen.

Utgivning: februari 2011

Pris 130 kr

Sjukskrivning på
lösa boline
r

Är sjuk och sjukskriven samma sak?
-Varför är och var kvinnor dubbelt så mycket sjukskrivna som män?
-Vad säger forskningen?

Utgivning: juli 2010


Pris  65 kr

Populariserad forskningsrapport

Rapport från det
Mistrafinansierade
forsknings-

programmet DOM,
domesticering av
mikroorganismer.

Utgivning: juni 2011


Pris:200 kr

Building bridges and challenging conventions
The research institute of industrial economics (institutet för

näringslivsforskning, ifn) was founded in 1939.

In this publication, Anders Johnson traces the development

and activities of IFN since its inception in

1939 until the present.

Utgivning augusti 2012


Pris 175 kr

Matadorlandet
En bok om det borgerliga
Danmark.Kan svensk
borgerlighet lära något av
Danmark?

Utgivning: juni 2011